برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

فرمهای مرتبط با امور پژوهش

1- اعزام به همایشهای بین المللی

  1-
فرم در خواست شرکت در همایشهای خارجی

  2- فرم در خواست گواهی اشتغال به زبان انگلیسی

  3-
فرم گزارش سفر

  4- فرم موافقت مدیر گروه

  5- موافقت نویسنده اول با شرکت سایر نویسندگان در همایش


2- آیین نامه ها

   1- آیین نامه اجرائی طرحهای تحقیقاتی

   2- بند الف ماده102قانون برنامه سوم توسعه

   3- تخلفهای پژوهشی

   4- چک لیست پرسشنامه طرح تحقیقاتی

   5- چک لیست گزارش نهائی طرحهای تحقیقاتی

   6- چک لیست ملاحظات اخلاقی طرحهای پژوهشی با سورژه انسانی

   7- راهنمای اخلاق پژوهشی

   8- فرم پرسشنامه طرحهای تحقیقاتی

   9- فرم پیشنهادپروژه پژوهشی کاربردی بند الف ماده102قانون برنامه سوم توسعه

  10- فرم داوری پروژه های مربوط به ماده102(بندالف)

  11- فرم رضایت اگاهانه

  12- فرم قرارداد داوری2

  13- فرم گزارشهای نهائی طرحهای تحقیقاتی
 
  14-
قراردادانجام طرح تحقیقاتی

  15- کار برگ خلاصه اطلاعات طرحهای تحقیقاتی


3- کارگاه آموزشی

  1-
فرم پیشنهاد کارگاه جدید

  2- فرم در خواست شرکت در کارگاه


4- همایشهای داخلی

  1-
آیین نامه اجرائی برگزاری کنگره ها وسمینارهای علمی داخلی

  2- فرم پیشنهادی برگزاری همایش

  3- فرم تقاضای گرد همایی بین اامللی

  4- فرم مشخصات همایش


5- فلوچارتها

  1- 
فرایند بررسی پروپوزال-نمودار قالبی

  2- همراه با توضیحات - نمودار جریان فرایند بررسی طرح تحقیقاتی

  3-نمودار جریان فرایند بررسی طرح تحقیقاتی

  4-نمودار وظیفه ای فرایند داوری و تصویب طرح تحقیقاتی

 

6- تشویق چاپ مقالات

  1- آیین نامه تشویق مقالات

  2- فرم تعهد کتبی جایزه مازاد

3-کاربرگ در خواست دريافت تشويق مقالات چاپ شده

 

برچسب ها :